GEKAP UYGULAMALARINDA ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMALARINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPILDI

GEKAP UYGULAMALARINDA ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMALARINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜÇA tarafından yayımlanan Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların uygulamaları çerçevesinde, Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamalarına Yönelik Usul ve Esaslar’da Bakanlığımızca değişiklik yapılmış ve söz konusu değişikliğe dair Usul ve Esaslar 02.06.2023 tarih ve 66745475-020-6572817 sayı ile yayımlanmıştır.

Bahse konu “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar”da, TÜÇA tarafından zorunlu depozito uygulamaları kapsamına alınan ambalajlar için Ajansın Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kayıt olunarak kod numarası alınacağı, bu kod numarası ile geri kazanım katılım payı beyanı verileceği ancak geri kazanım katılım payı ödenmeyeceği ve zorunlu depozito uygulamalarına yönelik idari, mali ve teknik hususların Ajans tarafından belirlenen usul ve esaslar ile düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca tescil süreci başlatılmış olan ürünler (Usul ve Esasların Ek-2’sinde 1. Sınıf olarak tanımlanmış içeceklerin aynı Usul ve Esasların Ek-1’inde tanımlanmış olan 1inci, 2 inci ve 3 üncü sınıfta tanımlanmış ambalajları) için aşağıda belirtilenler doğrultusunda süreç yürütülecektir:

  • Depozito Bilgi Yönetim Sistemi uygulaması (dbys.gov.tr) üzerinden yürütülecek kayıt işlemleri sonucunda sistem TUCAXXXXXY şeklinde, ilgili piyasa süren özelinde oluşturulan 5 haneli rakam (XXXXX) ve ambalaj türünü belirtecek şekilde P, M ve C harflerinden oluşan tek haneli harf (Y) olmak üzere toplam 10 haneli bir kod numarası (TUCA DEKAB kodu) üretecek, bu kod numarası ilgili piyasaya sürenlerin dbys.gov.tr adresi üzerindeki Firma Bilgileri menüsünden ve DEKAB ekranlarından görüntülenebilecektir.
  • Piyasaya sürenler Gelir İdaresi Başkanlığına yapacağı Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) beyan ve ödeme işlemlerinde zorunlu depozitolu ürünlere yönelik ayrılmış “Tuca Depozitolu” ön ekli ürün satırı üzerinden zorunlu depozitoya tabi olan ambalajını seçerek bu ambalajına tahsis edilmiş TUCA DEKAB kodunu ve diğer istenen bilgileri girerek beyanını verecektir.
  • Beyannameye konu edilen zorunlu depozitoya tabi bu ambalajlar için GEKAP tahsil edilmeyerek Ajans tarafından Depozito Katılım Bedeli (DEKAB) tahsili gerçekleştirilecektir.
  • Piyasaya sürenlerden tahsil edilecek Depozito Katılım Bedelleri (DEKAB) cari dönem için belirlenmiş mevcut geri kazanım katılım payı tutarları ile aynı olacaktır.
  • DEKAB tutarlarının tarh, tahakkuk ve tahsilatı (mahsuplaşma ve iade dahil) işlemleri Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (dbys.gov.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • DEKAB tahsilatları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen beyan dönemleri ile aynı periyotlarda ve bu beyanların verildiği ayı takip eden ay içerisinde Ajans tarafından dbys.gov.tr uygulaması üzerinden tahsil edilecektir.

Sürece ilişkin çıkan dağıtımlı yazıya aşağıdaki linkten ulaşılabilmekte olup bundan sonraki sürece ilişkin tüm hususlar Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (dbys.gov.tr) web sitesi üzerinden ayrıca yayımlanarak duyurulacağından ilgili tüm taraflarca takip edilmesi önem arz etmektedir.

Konuya ilişkin destek talepleri için dbys.gov.tr üzerindeki Destek Masası üzerinden iletişime geçilebilecektir.

DEKAB Süreci Hakkında Dağıtımlı Yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu