ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına ilişkin genel usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan ve 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmelikte, Yönetmeliğin Ek-4 atık listesinde tanımlanan atıkların yönetimi ile ilgili esasların Bakanlıkça belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, atıklara uygulanacak ara depolama işlemlerini ve ara depolama tesislerinde bulunması gereken asgari şartların belirlendiği “Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği”, 26.04.2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gelinen noktada, uygulamada yaşanan sorun ve aksaklıkların düzeltilmesi ve günün koşullarına uyum sağlanması amacıyla söz konusu tebliğin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu amaçla, Tebliğin Ek-1’inde yer alan atıkların ara depolama işlemlerinin ve ara depolama tesislerinde bulunması gereken asgari şartların belirlenmesi amacıyla Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği hazırlanmıştır. Hazırlanan Tebliğ ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıda yer almaktadır;

1.    Atık ara depolama tesislerinin kriterleri belirlenmiştir. 
2.    Atık ara depolama tesislerinin kabul edebileceği atık kodlarına sınırlama getirilmiş ve tesislerin geri kazanım ve bertaraf konularında çevre lisansı bulunan atık işleme tesisleri tarafından kurulması şartı getirilmiştir.
3.    Çevre lisansı bulunan geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kapasite raporunda yer alan yıllık tüketim kapasitesinin iki katını aşmayacak şekilde Tebliğ ekinde yer alan atıkları almak ve işlemek amacı ile atık ara depolama tesisi kurması sağlanmıştır. 
4.    30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7261 sayılı Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11 inci maddesine eklenen “(Ek cümleler:24/12/2020-7261/13 md.) Lisans almakla yükümlü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile atık yönetim sorumlusu firmalardan alınacak teminatlar için yönetiminden sorumlu oldukları atıkların türü, miktarı ve bertaraf maliyeti temel alınır ve bu teminatlara ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir” hükmü doğrultusunda atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösterecek çevre lisansı almakla yükümlü atık ara depolama tesislerinin sunmaları gereken teminat miktarı belirlenmiş ve hüküm altına alınmıştır.

Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çevre izin ve lisans belgesi almış atık ara depolama tesislerinin mevcut çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar faaliyetlerine devam etmeleri, süre bitiminde Tebliğ hükümlerine göre çevre lisansı almaları şartı getirilmiştir.

Söz konusu Taslağın yürürlüğe girmesi ile; 26.04.2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu