Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Teşviki Alınması

Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Teşviki Alınması

01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmı bazı şartlar dahilinde geri ödenmektedir. Yönetmelikte tanımı yapılan kimyasal, biyolojik veya ileri arıtma yöntemlerinden herhangi biriyle çalışan Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılan ve borç ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi giderleri, Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda geri ödenir. Teşvikten yaralanmak isteyen tesislerde, öncelikle gerekli koşulların sağlanmasında yardımcı olunur. Sonrasında “Geri Ödeme Belgesi” için dosya hazırlanıp başvuru yapılır. Geri Ödeme Belgesi temin edildikten sonra teşvik için talep edilen belgeler dosya haline getirilip nisan ayı sonunda kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılır. Yıl sonunda Bakanlar Kurulunun belirlediği orandaki teşvikin, Atıksu Arıtma Tesisi sahiplerine ödenmesi sağlanmış olur.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu